Thống kê tần suất các cặp lô tô về cùng nhau.

Từ ngày : Đến ngày : Số Lần :

Dữ liệu được xem trong khoảng 60 ngày.

Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2015 đến nay

Cặp số 11-92 về cùng nhau 7 lần

Ngày về:

18-05-2018, 17-05-2018, 12-05-2018, 11-05-2018, 04-05-2018, 24-04-2018, 22-04-2018,

Cặp số 92-11 về cùng nhau 7 lần

Ngày về:

18-05-2018, 17-05-2018, 12-05-2018, 11-05-2018, 04-05-2018, 24-04-2018, 22-04-2018,

Cặp số 11-31 về cùng nhau 7 lần

Ngày về:

16-05-2018, 12-05-2018, 10-05-2018, 04-05-2018, 02-05-2018, 24-04-2018, 22-04-2018,

Cặp số 31-11 về cùng nhau 7 lần

Ngày về:

16-05-2018, 12-05-2018, 10-05-2018, 04-05-2018, 02-05-2018, 24-04-2018, 22-04-2018,

Cặp số 68-22 về cùng nhau 7 lần

Ngày về:

14-05-2018, 10-05-2018, 07-05-2018, 06-05-2018, 30-04-2018, 26-04-2018, 22-04-2018,

Cặp số 22-68 về cùng nhau 7 lần

Ngày về:

14-05-2018, 10-05-2018, 07-05-2018, 06-05-2018, 30-04-2018, 26-04-2018, 22-04-2018,

Cầu 2 nháy 21-05-2018

Cầu Loto đẹp 21-05-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 21-05-2018

KET QUA XO SO