Thống kê tần suất các cặp lô tô về cùng nhau.

Từ ngày : Đến ngày : Số Lần :

Dữ liệu được xem trong khoảng 60 ngày.

Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2015 đến nay

Cặp số 14-02 về cùng nhau 7 lần

Ngày về:

13-07-2018, 06-07-2018, 05-07-2018, 04-07-2018, 02-07-2018, 29-06-2018, 28-06-2018,

Cặp số 02-14 về cùng nhau 7 lần

Ngày về:

13-07-2018, 06-07-2018, 05-07-2018, 04-07-2018, 02-07-2018, 29-06-2018, 28-06-2018,

Cặp số 80-04 về cùng nhau 7 lần

Ngày về:

09-07-2018, 05-07-2018, 03-07-2018, 29-06-2018, 28-06-2018, 19-06-2018, 18-06-2018,

Cặp số 04-80 về cùng nhau 7 lần

Ngày về:

09-07-2018, 05-07-2018, 03-07-2018, 29-06-2018, 28-06-2018, 19-06-2018, 18-06-2018,

Cầu 2 nháy 18-07-2018

Cầu Loto đẹp 18-07-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 18-07-2018

KET QUA XO SO