Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
17-03-20186 lần5 lần4 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
16-03-20182 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
15-03-20186 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
14-03-20182 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
13-03-20184 lần0 lần4 lần0 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần5 lần
12-03-20180 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần
11-03-20182 lần2 lần3 lần3 lần5 lần1 lần0 lần3 lần2 lần6 lần
10-03-20183 lần1 lần3 lần7 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
09-03-20184 lần3 lần3 lần6 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
08-03-20183 lần6 lần4 lần3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
07-03-20184 lần5 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
06-03-20181 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần8 lần
05-03-20181 lần2 lần3 lần0 lần2 lần5 lần4 lần5 lần1 lần4 lần
04-03-20183 lần5 lần5 lần2 lần0 lần5 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
03-03-20181 lần3 lần3 lần3 lần1 lần7 lần1 lần3 lần5 lần0 lần
02-03-20182 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần7 lần1 lần
28-02-20181 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần7 lần4 lần
27-02-20182 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
26-02-20183 lần2 lần4 lần4 lần6 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
25-02-20183 lần2 lần5 lần4 lần2 lần5 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
24-02-20183 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần4 lần4 lần3 lần
23-02-20181 lần4 lần1 lần0 lần4 lần5 lần2 lần1 lần5 lần4 lần
22-02-20182 lần5 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
21-02-20182 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
20-02-20184 lần6 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
19-02-20184 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần5 lần
18-02-20180 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
17-02-20180 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
15-02-20180 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
14-02-20184 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
Tổng73 lần80 lần79 lần69 lần64 lần83 lần53 lần65 lần86 lần77 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
17-03-20184 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
16-03-20181 lần1 lần4 lần4 lần1 lần4 lần3 lần3 lần5 lần1 lần
15-03-20182 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần7 lần5 lần2 lần1 lần
14-03-20184 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
13-03-20182 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
12-03-20183 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần6 lần2 lần2 lần
11-03-20184 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
10-03-20183 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
09-03-20180 lần5 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần7 lần1 lần2 lần
08-03-20182 lần1 lần1 lần2 lần6 lần5 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
07-03-20186 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
06-03-20181 lần1 lần0 lần3 lần2 lần9 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
05-03-20184 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần7 lần3 lần3 lần4 lần
04-03-20180 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần9 lần
03-03-20180 lần2 lần7 lần0 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần8 lần
02-03-20183 lần4 lần0 lần0 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần8 lần
28-02-20182 lần3 lần4 lần2 lần0 lần4 lần3 lần5 lần1 lần3 lần
27-02-20180 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần
26-02-20184 lần4 lần4 lần2 lần5 lần0 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
25-02-20184 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
24-02-20183 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần5 lần1 lần
23-02-20182 lần2 lần5 lần0 lần5 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
22-02-20183 lần4 lần0 lần3 lần5 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
21-02-20182 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần9 lần2 lần1 lần
20-02-20183 lần3 lần3 lần6 lần5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
19-02-20180 lần4 lần5 lần0 lần3 lần5 lần0 lần0 lần4 lần6 lần
18-02-20180 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
17-02-20180 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
15-02-20180 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
14-02-20184 lần2 lần4 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
Tổng66 lần68 lần74 lần58 lần70 lần83 lần75 lần80 lần71 lần84 lần

Cầu 2 nháy 15

Cầu Loto đẹp 15

Cầu đặc biệt đẹp ngày 15

KET QUA XO SO