Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
21-06-20183 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần4 lần6 lần3 lần3 lần
20-06-20181 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần5 lần4 lần3 lần1 lần
19-06-20185 lần0 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần2 lần5 lần
18-06-20183 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
17-06-20184 lần1 lần0 lần5 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần
16-06-20183 lần4 lần5 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
15-06-20181 lần3 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần5 lần0 lần
14-06-20184 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
13-06-20183 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần4 lần5 lần
12-06-20184 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần3 lần5 lần3 lần
11-06-20180 lần1 lần4 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
24-05-20182 lần1 lần1 lần2 lần7 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
23-05-20181 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần6 lần3 lần3 lần
22-05-20182 lần4 lần2 lần4 lần0 lần1 lần4 lần7 lần1 lần2 lần
21-05-20181 lần6 lần5 lần2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
20-05-20185 lần1 lần5 lần0 lần4 lần2 lần5 lần3 lần2 lần0 lần
19-05-20181 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần6 lần1 lần
18-05-20181 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
17-05-20182 lần5 lần5 lần3 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
16-05-20181 lần5 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
15-05-20182 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần7 lần4 lần2 lần3 lần
14-05-20181 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần5 lần3 lần
13-05-20181 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần6 lần2 lần
12-05-20182 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
11-05-20185 lần1 lần0 lần2 lần0 lần5 lần2 lần3 lần3 lần6 lần
10-05-20182 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần4 lần
09-05-20186 lần5 lần0 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần3 lần3 lần
08-05-20185 lần1 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần
07-05-20182 lần3 lần4 lần0 lần1 lần4 lần8 lần1 lần2 lần2 lần
06-05-20181 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần6 lần3 lần4 lần2 lần
Tổng74 lần78 lần78 lần64 lần78 lần76 lần96 lần85 lần96 lần85 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
21-06-20183 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần8 lần3 lần4 lần1 lần
20-06-20183 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần6 lần3 lần
19-06-20183 lần3 lần0 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần4 lần
18-06-20183 lần5 lần0 lần4 lần5 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
17-06-20182 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần4 lần3 lần
16-06-20184 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần4 lần4 lần
15-06-20183 lần1 lần3 lần7 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
14-06-20185 lần2 lần2 lần3 lần6 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
13-06-20184 lần2 lần6 lần4 lần0 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
12-06-20184 lần2 lần2 lần1 lần6 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
11-06-20181 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
24-05-20180 lần4 lần5 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
23-05-20181 lần4 lần5 lần4 lần4 lần0 lần3 lần4 lần0 lần2 lần
22-05-20184 lần4 lần4 lần2 lần5 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
21-05-20183 lần5 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
20-05-20184 lần0 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần6 lần
19-05-20183 lần3 lần3 lần2 lần6 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
18-05-20182 lần2 lần3 lần3 lần5 lần0 lần5 lần2 lần2 lần3 lần
17-05-20184 lần4 lần2 lần2 lần6 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
16-05-20181 lần5 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần5 lần1 lần
15-05-20182 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần5 lần4 lần4 lần3 lần
14-05-20181 lần3 lần2 lần2 lần2 lần7 lần5 lần0 lần3 lần2 lần
13-05-20182 lần2 lần6 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần8 lần
12-05-20183 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
11-05-20182 lần1 lần11 lần1 lần6 lần0 lần2 lần4 lần0 lần0 lần
10-05-20182 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần5 lần3 lần
09-05-20182 lần5 lần4 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
08-05-20184 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần5 lần0 lần5 lần0 lần
07-05-20182 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần5 lần3 lần2 lần0 lần
06-05-20184 lần2 lần6 lần0 lần3 lần3 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
Tổng81 lần85 lần96 lần71 lần100 lần58 lần86 lần75 lần80 lần78 lần

Cầu 2 nháy 22-06-2018

Cầu Loto đẹp 22-06-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 22-06-2018

KET QUA XO SO