Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
16-01-20185 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần5 lần2 lần
14-01-20183 lần3 lần2 lần6 lần6 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
13-01-20181 lần6 lần0 lần3 lần1 lần6 lần6 lần2 lần1 lần1 lần
12-01-20184 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
11-01-20184 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần5 lần4 lần2 lần
10-01-20182 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần0 lần3 lần5 lần1 lần
09-01-20181 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần7 lần2 lần5 lần3 lần
08-01-20184 lần3 lần0 lần4 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
07-01-20183 lần0 lần4 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần5 lần3 lần
06-01-20180 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần7 lần2 lần3 lần
05-01-20183 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần4 lần
04-01-20181 lần3 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
03-01-20183 lần2 lần4 lần0 lần0 lần4 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
02-01-20182 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần4 lần
01-01-20183 lần4 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
31-12-20172 lần1 lần6 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
30-12-20171 lần2 lần4 lần6 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
29-12-20173 lần2 lần6 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
28-12-20174 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần5 lần4 lần2 lần
27-12-20176 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
26-12-20174 lần6 lần2 lần1 lần2 lần3 lần5 lần0 lần3 lần1 lần
25-12-20172 lần5 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần6 lần2 lần1 lần
24-12-20171 lần3 lần0 lần2 lần4 lần4 lần0 lần3 lần5 lần5 lần
23-12-20170 lần6 lần5 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
22-12-20173 lần2 lần5 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
21-12-20172 lần1 lần1 lần2 lần3 lần8 lần0 lần2 lần4 lần4 lần
20-12-20172 lần0 lần3 lần2 lần6 lần1 lần5 lần3 lần4 lần1 lần
19-12-20172 lần6 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
18-12-20172 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
17-12-20172 lần2 lần0 lần4 lần6 lần2 lần3 lần1 lần1 lần6 lần
Tổng75 lần85 lần79 lần78 lần88 lần84 lần77 lần81 lần91 lần72 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
16-01-20183 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần7 lần2 lần1 lần
14-01-20182 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
13-01-20182 lần3 lần4 lần4 lần4 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
12-01-20184 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
11-01-20183 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần2 lần
10-01-20186 lần0 lần2 lần4 lần6 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
09-01-20185 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
08-01-20184 lần1 lần3 lần7 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
07-01-20186 lần2 lần4 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
06-01-20183 lần2 lần1 lần6 lần0 lần1 lần7 lần2 lần2 lần3 lần
05-01-20183 lần3 lần3 lần5 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
04-01-20183 lần5 lần1 lần4 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
03-01-20183 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần5 lần4 lần
02-01-20181 lần11 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
01-01-20182 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần
31-12-20171 lần7 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
30-12-20174 lần7 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
29-12-20170 lần3 lần2 lần5 lần2 lần3 lần1 lần5 lần5 lần1 lần
28-12-20173 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần6 lần5 lần2 lần
27-12-20174 lần4 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
26-12-20171 lần3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần
25-12-20171 lần1 lần3 lần6 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
24-12-20177 lần3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
23-12-20170 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
22-12-20171 lần3 lần5 lần1 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
21-12-20172 lần1 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
20-12-20172 lần4 lần6 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
19-12-20173 lần3 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
18-12-20171 lần7 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
17-12-20174 lần3 lần3 lần0 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng84 lần92 lần87 lần89 lần74 lần62 lần83 lần89 lần83 lần67 lần

Cầu 2 nháy 17

Cầu Loto đẹp 17

Cầu đặc biệt đẹp ngày 17

KET QUA XO SO